Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Základní informace o projektu MAP v ORP Břeclav II

Projekt je dán výzvou MŠMT č. 02_17_047 ŘO OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1).
Prioritní osa: P0 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: IP 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Specifický cíl: SC 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance na trhu práce

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Břeclav II
Žadatel o podporu (realizátor) projektu: MAS Lednicko-valtický areál, z. s.
Partner projektu s finančním příspěvkem: DSO Lednicko-valtický areál
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693. Žádost byla podána dne 28. 6. 2018
Realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 (doba trvání 36 měsíců)

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Břeclav, který byl realizován v období 7/2016 – 6/2018. V projektu MAP I byla navázána platforma spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat ji, plnit nastavené cíle MAP I a aktualizovat je, naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území ORP Břeclav.

Kontakt

Ing. Nešporová Šárka

Email: nesporova@mas-lva.cz

Tel:  +420 731 606 010

Poslední příspěvky