Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

MAP je zkratka pro místní akční plán, přičemž v rámci našeho projektu je řešena oblast vzdělávání. Místní akční plán vzdělávání se váže k přesně vymezenému území, tím je samosprávná oblast obce s rozšířenou působností (ORP) – konkrétně ORP Břeclav.

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod číslem 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, která je platná pro celé území České republiky.

Prioritním zaměřením projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Hlavním cílem projektu je vybudovat efektivní a udržitelný systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými partnery, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav. Vytvoření určité fungující platformy, která poskytuje komplexní pomoc či metodiku za účelem zkvalitňování vzdělávání a řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání v území. Dalším cílem projektu je společná vize rozvoje místního školství a zavedení a rozvoj dlouhodobé koncepce vzdělávací politiky, zejména ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. A neméně významným cílem je rovněž kvalitní vzdělávání v mateřských a základních školách, které je postavené na motivující kultuře a spokojeném prostředí, které povede ke zvyšující se důvěře rodičů v kvalitu škol. Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví, a následně schvalovány Řídícím výborem.

Zahájení fyzické realizace projektu: 1.7.2018 - projekt je plánován na 43 měsíců

Strategický rámec MAP

Pevným výstupem projektu je Strategický rámec MAP. Nejzazším datem pro odevzdání výchozího Strategického rámce MAP (zahrnující investiční priority škol správního obvodu) je datum shodné s ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvách IROP (Integrovaný regionální operační program) názvem Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol (SVL) – 14.2.2017. Strategický rámec MAP (včetně investiční části) je poté možné aktualizovat nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce MAP. MAP i Strategický rámec MAP budou zpracovány realizačním týmem na základě výstupů z činností pracovních skupin a vždy budou tyto dokumenty schvalovány Řídícím výborem.

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px