Pracovní skupiny

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

V rámci projektu jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

1) Pracovní skupina pro Financování

V každém MAP je vytvořena PS pro financování, která připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Pro činnost této pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV).

Obsahem práce této pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Tato pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

 

2) Pracovní skupina pro Rovné příležitosti

Pracovní náplní této pracovní skupiny je hlavně vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností tato pracovní skupina především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. V neposlední řadě se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

 

3) Pracovní skupina pro Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

 

4) Pracovní skupina pro Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematická gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

 

5) Pracovní skupina pro Polytechniku a kariérové poradenství

Tato pracovní skupina se zabývá výměnou zkušeností, odborných znalostí v oblasti polytechniky také kariérového poradenství. Současně je náplní práce této pracovní skupiny začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s danými oblastmi. Dále se pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Pracovní skupiny
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...
Dokumenty ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px