Pracovní skupiny

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

V rámci projektu jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

1) Pracovní skupina pro Financování

V každém MAP je vytvořena PS pro financování, která připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Pro činnost této pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV).

Obsahem práce této pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Tato pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

 

2) Pracovní skupina pro Rovné příležitosti

Pracovní náplní této pracovní skupiny je hlavně vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností tato pracovní skupina především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. V neposlední řadě se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

 

3) Pracovní skupina pro Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

 

4) Pracovní skupina pro Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematická gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

 

5) Pracovní skupina pro Polytechniku a kariérové poradenství

Tato pracovní skupina se zabývá výměnou zkušeností, odborných znalostí v oblasti polytechniky také kariérového poradenství. Současně je náplní práce této pracovní skupiny začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s danými oblastmi. Dále se pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Pracovní skupiny
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px