Pracovní skupiny

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

SWOT analýza a SWOT – 3 analýza

SWOT analýza a SWOT – 3 analýza jsou jedním z dílčích výstupů v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav, jsou výstupem z jednání pracovních skupin MAP a definují ve vymezených oblastech MAP silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby. Výsledné SWOT a SWOT-3 analýzy jsou jedním z podkladů pro stanovení priorit projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav.

Pracovní skupiny
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...
Dokumenty ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 005_15_005. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px