Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem

stránka 1 z 2

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 005_15_005. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px