Strategický rámec MAP – verze č. 1

Dne 6.12.2016 byl na jednání Řídícího výboru MAP schválen
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (verze č.1)

Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem.

Strategický rámec MAP

Pevným výstupem projektu je Strategický rámec MAP. Nejzazším datem pro odevzdání výchozího Strategického rámce MAP (zahrnující investiční priority škol správního obvodu) je datum shodné s ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvách IROP (Integrovaný regionální operační program) názvem Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol (SVL) – 14.2.2017. Strategický rámec MAP (včetně investiční části) je poté možné aktualizovat nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce MAP. MAP i Strategický rámec MAP budou zpracovány realizačním týmem na základě výstupů z činností pracovních skupin a vždy budou tyto dokumenty schvalovány Řídícím výborem.

Dokumenty ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 005_15_005. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px