Vize a utváření partnerství

Dne 6.12.2016 byl na jednání Řídícího výboru MAP schválena
finální podoba Vize, Priorit a cílů.

VIZE

Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem.
  • Školy a školská zařízení v území ORP Břeclav spolu vzájemně spolupracují a sdílejí zkušenosti.
  • Rodiče a pedagogové si uvědomují důležitost vzájemné spolupráce založené na respektu a důvěře a vzájemně ji rozvíjejí.
  • Vzdělávací instituce v území ORP Břeclav uplatňují inkluzívní přístup a rozvíjí klíčové kompetence dětí a žáků.
  • Bezpečné a otevřené klima ve školách podporuje vzájemnou toleranci a respekt mezi dětmi a žáky.
  • Motivovaní pedagogové v dětech a žácích aktivně rozvíjí individualitu a touhu po poznání a jsou pro ně nositeli pravidel a hodnot.
  • Za účelem rozvoje individuálních potřeb každého dítě a žáka je ve školách zajištěno kvalitní a dostupné materiálně-technické zázemí. Ve školách je vytvořeno takové prostředí a podmínky, které pedagogy motivuje k práci a děti a žáky ke vzdělávání a studiu.
  • Všichni dotčení lokální aktéři ve vzdělávání spolu vzájemně aktivně komunikují a spolupracují, a to s cílem rozvíjet kulturní, ekologickou, sociální a společenskou funkci škol a školských zařízení v území ORP Břeclav a v nelepším zájmu vzdělávání dětí a žáků.

PRIORITY A CÍLE

  • Priority stanoveny v souladu s Vizí; Priority definují, v jakých oblastech budou realizovány změny
  • Priority vycházejí z analýzy stavu a potřeb aktérů v území ORP Břeclav
  • Cíle konkretizují změny v jednotlivých oblastech, které budou v rámci MAP naplňovány
PRIORITA 1
PRIORITA 1
DOSTUPNÉ
A KVALITNÍ ŠKOLY
A ŠKOLSKÁ
ZAŘÍZENÍ
PRIORITA 1
Cíl 1.1 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a rozšiřování výukových prostor v MŠ
Cíl 1.2 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a rozšiřování výukových prostor v ZŠ
Cíl 1.3 Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové vzdělávání v ZŠ
PRIORITA 2
PRIORITA 2
PODPORA
ROZVOJE
KVALITNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
PRIORITA 2
Cíl 2.1 Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti
Cíl 2.2 Podpora rozvoje polytechnického, přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a ZŠ
Cíl 2.3 Podpora rozvoje dalších klíčových kompetencí dětí a žáků
Cíl 2.4 Podpora rozvoje neformálního a zájmového vzdělávání
Cíl 2.5 Další vzdělávání a podpora rozvoje lidských zdrojů ve školství
PRIORITA 3
PRIORITA 3
OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PODPORA ROZVOJE
KAŽDÉHO DÍTĚTE
A ŽÁKA
PRIORITA 3
Cíl 3.1 Aktivity pro inkluzi, podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Cíl 3.2 Kariérové poradenství a příprava na budoucí povolání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Cíl 3.3 Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
PRIORITA 4
PRIORITA 4
SPOLUPRÁCE
PRIORITA 4
Cíl 4.1 Podpora rozvoje spolupráce škol a školských zařízení s podnikatelskými subjekty v území
Cíl 4.2 Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a školských zařízení na všech úrovních a v rámci všech typů škol
Cíl 4.3 Spolupráce a síťování škol a školských zařízení s dalšími subjekty působícími v oblasti vzdělávání
Dokumenty ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 005_15_005. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px