Výstupy z dotazníkových šetření MŠMT

Výsledky prezentují agregovaný výstup z výzkumu potřeb základních a mateřských škol uskutečněného na území příslušného ORP. Výzkum je součástí projektu MAP v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Cílem je dodat realizátorům budoucích projektů využívajících evropských fondů OP VVV a IROP podklady za příslušné území ORP k přípravě projektů.

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 005_15_005. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px
Poslední příspěvky