MŠMT – Dotace a granty

Vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

Podle Čl. 4 odst. 5 vyhlášení se budou žádosti o dotaci podávat výhradně v elektronické podobě na webové adrese: https://is-bezpecnost.msmt.cz, a to v období od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017, přičemž příjem žádostí může MŠMT předčasně ukončit s ohledem na vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na program.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) se rozhodlo poskytnout finanční pomoc na technické zabezpečení objektů mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti a vyrovnat tak úroveň zabezpečení škol na základní úrovni dle Minimálního standardu bezpečnosti, č. j.: 1981/2015-1 z 20. 2. 2015 (dále jen „Minimální standard bezpečnosti“). Rizika spojená s ochranou osob a majetku doporučujeme řešit v souladu s požadavky ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Cílem tohoto programu je pomoci zřizovatelům s financováním bezpečnostního auditu a technického zabezpečení školy (zejména sloužícího k obraně proti neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy školy).

Vyhlášení neinvestičního dotačního programu

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px