Informace pro veřejnost

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

Dobrovolný svazek obcí LVA realizoval v období 1. 9. 2016 – 30.  6. 2018 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Břeclav“ (MAP),č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV.

Projekt byl součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV, a byl realizován v úrovni MAP+, která představuje nejvyšší možnou úroveň místních akčních plánů, a byl největším projektem MAP v ČR.

Cílem projektu byla podpora strategického plánování v oblasti rozvoje kvality vzdělávání se zaměřením na tři povinná opatření:

  •  předškolní vzdělávání a péče
  •  čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  •  inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Při ukončení financování bylo do projektu zapojeno 39 škol, z toho 19 MŠ, 14 ZŠ a 6 ZŠ a MŠ a také 2 organizace zájmového a neformální vzdělávání (Základní umělecká škola Břeclav a Duhovka – Středisko volného času Břeclav).

Projekt MAP a proces akčního plánování na území ORP Břeclav přinesl a podpořil velké množství hodnotných aktivit, z nichž byly nejvíce oceňovány:

Vzájemné návštěvy pedagogů na školách za účelem náslechů ve výuce a výměny zkušeností: tato forma sdílení zkušeností je školami velmi ceněna, pedagogové ji využívali v obrovské míře a mnohá témata byla pro velký zájem několikrát opakována.

Kvalitní vzdělávání pedagogů zaměřené na praktickou práci s dětmi a žáky: vzdělávání v projektu bylo zaměřeno především prakticky, pedagogové měli možnost v rámci realizovaných workshopů vyzkoušet si metody práce se žáky a využívali možnosti výměny zkušeností s pedagogy z jiných škol. Mnohá témata byla stejně jako u vzájemných návštěv ve školách opakována, např. témata práce s talentovanými dětmi a žáky, kteří jsou významně ohroženi školním neúspěchem, a dosud jim nebyla věnována potřebná pozornost. Díky realizaci projektu se podařilo zajistit kvalitní lektory pro vzdělávání i z jiných regionů, kteří na území města Brna nepůsobí často.

Aktivizace mateřských škol: v současném programovacím období jsou poprvé ve velké míře podpořeny i mateřské školy, zejména v rámci projektů zjednodušeného financování, do kterých byly dříve zapojeny pouze základní a střední školy. Již při přípravě projektu MAP se realizační tým velmi často setkával s obavami pracovníků mateřských škol z realizace vlastních projektů a ze zapojení do projektů jiných realizátorů, včetně projektu MAP, navíc v kombinaci s dopady nové legislativy v předškolním vzdělávání. Z tohoto důvodu byly do projektu začleněny i aktivity na podporu rozvoje mateřských škol v oblasti zjednodušených projektů, právní vzdělávání vedoucích pracovníků mateřských škol, apod. Na základě této podpory se velmi úspěšně daří eliminovat obavy mateřských škol, které začaly realizovat vlastní projekty a zapojují se do aktivit na podporu rozvoje svých škol.

Hodnotné a smysluplné aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků, které se
v rámci projektu podařilo rozvinout, budou na území ORP Břeclav realizovány i po ukončení projektu MAP a budou pokračovat v dalším projektu MAP v ORP Břeclav II.

Spolupráce mezi jednotlivými významnými aktéry v oblasti vzdělávání v území SO ORP Břeclav probíhala po celou dobu trvání projektu, a to vždy za podmínek otevřenosti
a dobrovolnosti. Došlo k navázání vzájemné spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti vzdělávání, která v území SO ORP Břeclav před zahájením projektu v podstatě neexistovala. Užší forma kooperace a spolupráce je podložena podepsanými přistoupeními k Memorandu
o spolupráci.

Dokumenty

Akce a semináře

Fotogalerie

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px