O projektu

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)


MAP je zkratka pro místní akční plán, přičemž v rámci našeho projektu je řešena oblast vzdělávání. Místní akční plán vzdělávání se váže k přesně vymezenému území, tím je samosprávná oblast obce s rozšířenou působností (ORP) - konkrétně ORP Břeclav.

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod číslem 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, která je platná pro celé území České republiky.

Prioritním zaměřením projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Hlavním cílem projektu je vybudovat efektivní a udržitelný systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými partnery, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav. Vytvoření určité fungující platformy, která poskytuje komplexní pomoc či metodiku za účelem zkvalitňování vzdělávání a řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání v území. Dalším cílem projektu je společná vize rozvoje místního školství a zavedení a rozvoj dlouhodobé koncepce vzdělávací politiky, zejména ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. A neméně významným cílem je rovněž kvalitní vzdělávání v mateřských a základních školách, které je postavené na motivující kultuře a spokojeném prostředí, které povede ke zvyšující se důvěře rodičů v kvalitu škol. Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví, a následně schvalovány Řídícím výborem.

Zahájení fyzické realizace projektu: 1.7.2018 - projekt je plánován na 48 měsíců


PRINCIPY MAP A CÍLE MAP

Tvorba a realizace MAP musí respektovat základní principy komunitně řízeného plánování. tzn. postupy, které umožňují:
- aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství,
- aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
- aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a
spokojenost.

Principy MAP:
- Princip spolupráce
- Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
- Princip dohody
- Princip otevřenosti
- Princip SMART
- Princip udržitelnosti
- Princip partnerství

Hlavní cíl MAP
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:
Rozvoj a aktualizace MAP
Evaluace a monitoring MAP

Dílčí cíle MAP:
Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Spolupráce v MAP povede k realizaci jednotlivých povinných, popř. volitelných podaktivit, prostřednictvím kterých budou naplněny stanovené dílčí cíle MAP.