Pracovní skupina pro Rovné příležitosti

Pracovní náplní této pracovní skupiny je hlavně vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností tato pracovní skupina především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. V neposlední řadě se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.


Seznam členů pracovní skupiny:

  • Mgr. Stanislav Straškrába - zástupce zřizovatelů, obec Lednice (vedoucí pracovní skupiny)
  • Magr. Marta Zajíčková - ZŠ Na Valtické, Břeclav, zástupce vedení škol
  • Ing. Lenka Černá - zástupce rodičů
  • Bc. Romana Mauričová - město Břeclav, zástupce OSPOD
  • Mgr. Hana Sítková - ZŠ a MŠ Hlohovec, ředitelka školy
  • Mgr. Doubravka Pichrtová - zástupce ASZ, neformální člen pracovní skupiny

Pozvánky na setkání pracovní skupiny