Pracovní skupina Rovné příležitosti

Pracovní náplní této pracovní skupiny je hlavně vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností tato pracovní skupina především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. V neposlední řadě se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

Seznam členů pracovní skupiny:

  • Stanislav Straškrába – zástupce zřizovatelů, obec Lednice (vedoucí pracovní skupiny)
  • Marta Zajíčková – ZŠ Na Valtické, Břeclav, zástupce vedení škol
  • Lenka Černá – zástupce rodičů
  • Romana Mauričová – město Břeclav, zástupce OSPOD
  • Hana Sítková – ZŠ a MŠ Hlohovec, ředitelka školy
  • Doubravka Pichrtová – zástupce ASZ, neformální člen pracovní skupiny

Tematické setkání pracovní skupiny

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px