Realizační tým

Realizační tým je rozdělen na tým administrativní a tým odborný.

Administrativní tým:

Administrativní tým zodpovídá především za koordinaci projektových, plánovacích aktivit projektu, zajišťuje organizační i provozní část projektu, dohlíží a nastavuje efektivní komunikaci v rámci všech úrovní organizační struktury projektu, vně projektu, se zástupci Řídícího orgánu, dohlíží na zajištění povinné publicity, zodpovídá za dosažení a monitoring stanovených dílčích i globálních cílů projektu, zodpovídá za soulad realizace projektu s podmínky výzvy, žádostí i rozhodnutím Řídícího orgánu apod.

Odborný tým:

Tato část RT MAP primárně zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, za aktivní práci s cílovými skupinami a tvorbu výstupů/výsledků projektu. Podílí se na podpoře činnosti ŘV MAP i PS (zpracování výstupů z jednání, příprava podkladů atd.), podílí se na monitoringu aktivit projektu, podílí se na organizaci workshopů / vzdělávacích aktivit v rámci projektu, podílí se realizaci konkrétních aktivit dle akčního plánu apod.


 Seznam členů realizačního týmu naleznete v aktuálním dokumentu Organizační struktura.