Realizační tým

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

Realizační tým je rozdělen na tým administrativní a tým odborný.

Administrativní tým:

Administrativní tým zodpovídá především za koordinaci projektových, plánovacích aktivit projektu, zajišťuje organizační i provozní část projektu, dohlíží a nastavuje efektivní komunikaci v rámci všech úrovní organizační struktury projektu, vně projektu, se zástupci Řídícího orgánu, dohlíží na zajištění povinné publicity, zodpovídá za dosažení a monitoring stanovených dílčích i globálních cílů projektu, zodpovídá za soulad realizace projektu
s podmínky výzvy, žádostí i rozhodnutím Řídícího orgánu apod.

Odborný tým:

Tato část RT MAP primárně zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, za aktivní práci
s cílovými skupinami a tvorbu výstupů/výsledků projektu. Podílí se na podpoře činnosti ŘV MAP i PS (zpracování výstupů z jednání, příprava podkladů atd.), podílí se na monitoringu aktivit projektu, podílí se na organizaci workshopů / vzdělávacích aktivit v rámci projektu, podílí se realizaci konkrétních aktivit dle akčního plánu apod.

Seznam členů realizačního týmu ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px